Moravia Banka, a.s. "v likvidaci"


Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás přivítat na webových stránkách Moravia Banky, a.s. v likvidaci. Na stránkách najdete základní informace ke konkursnímu řízení vedeném pod sp.zn. 14 K 31/99.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě byl dne 8. 12. 1999 prohlášen konkurs na majetek dlužníka Moravia Banka, a.s., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Palackého č.p. 133, IČ: 45192855.

Od prohlášení konkursu do 4. 5. 2001 vykonával funkci správce konkursní podstaty JUDr. Karel Konečný. Následovně byl ustanoven správcem konkursní podstaty Doc. Ing. Jiří Vítek, CSc., který vykonával funkci správce konkursní podstaty do 29. 4. 2002. Novým správcem konkursní podstaty byl ustanoven Ing. Pavel Bednařík a zvláštním správcem JUDr. Wieslaw Firla.

U pasivní části konkursu proběhlo 5 přezkumných jednání, na kterých bylo přezkoumáno 38 tisíc přihlášek pohledávek. Poslední přezkumné jednání proběhlo 21.2.2018.

V roce 2015 správci konkursní podstaty úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci podali Krajskému soudu v Ostravě návrh na částečný rozvrh.

Krajský soud v Ostravě vydal začátkem září 2015 příslušné rozvrhové usnesení, které nabylo právní moci 1. října 2015.

V souladu s pravomocným rozvrhovým usnesením Krajského soudu v Ostravě byly přikázané částky postupně zaslány konkursním věřitelům.

Na pohledávku I. třídy připadalo v prvním částečném rozvrhu uspokojení v míře odpovídající 100% její zjištěné výše. Z konkursního řízení věřitel již tedy neobdrží žádná další plnění.

Na pohledávku II. třídy připadlo v částečném rozvrhu poměrné uspokojení v míře odpovídající 20 % její zjištěné výše.

Věřitelský výbor vyslovil dne 13. 6. 2017 souhlas s výplatou dalšího částečného rozvrhu. Na jeho základě správce konkuzní podstaty předložil Krajskému soudu v Ostravě návrh na povolení druhého částečného rozvrhu. Na pohledávku připadlo poměrné uspokojení v míře odpovídající 6,95 % z její zjištěné výše.


Příslušné rozvrhové usnesení soudu nebylo v zákonné lhůtě napadeno žádným z věřitelů, realizace druhého částečného rozvrhu tedy proběhla do konce roku 2017.

 


                                                              O Z N Á M E N Í

  

       Ing. Pavel Bednařík                                                        JUDr. Wieslaw Firla

správce konkursní podstaty                                        zvláštní správce konkursní podstaty


 Moravia Banka, a.s. v likvidaci, Frýdek-Místek, Palackého čp. 133, IČ: 45 19 28 55

adresa pro doručování: Moravia Banka, a.s. v likvidaci, 28. října 45, 702 00 Ostrava

vyhlašují dne 25. května 2021 zahájení 

 

 Výběru

 dodavatele archivních a spisových služeb úpadce Moravia Banky a.s. v likvidaci.

Podmínky výběru  jsou uveřejněny na internetové adrese www.moba.cz a jsou ke stažení zde.

Výběr není obchodní veřejnou soutěží ve smyslu ustanovení §1772 zák. č. 89/2012 Sb.

Správci tímto stanovují termín pro podávání nabídek dodavatele archivních služeb na den 2. června 2021 od 9.00 – 12.00 hod. osobně na sekretariát správců konkurzní podstaty Moravia Banky a.s. v likvidaci, nebo doručením poštou na adresu: adresa pro doručování: 28. října 45, 702 00 Ostrava.

                                                               

 Kontakt:
adresa pro doručování:       28. října 45, 702 00 Ostrava
telefon:                               +420 739201245
e-mail:                                eva.krejci@moba.cz
ID datové schránky:            Ing. Pavel Bednařík – daňový poradce:       iceeuvr


Dle § 8 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, byl odebrán přístup do datové schránky úpadce Moravia Banka, a.s. v likvidaci Ing. Pavlu Bednaříkovi jako správci konkursní podstaty. Na základě doporučení Ministerstva spravedlnosti uvádíme, že v případě přechodu dispozičních oprávnění k majetku úpadce na správce konkursní podstaty se doručují veškeré písemnosti konkursnímu správci, nikoliv úpadci, ani do datové schránky úpadce.